Tingimused | EUKANUBA

Tingimused

KASUTUSTINGIMUSED

Interneti kasutamise erinevate võimaluste ja riskide tõttu oleme kasutusele võtnud kasutustingimused (edaspidi "Tingimused"), et kaitsta meie Kodulehe kasutajaid ja meid. Kasutades meie kodulehte nõustud Tingimustega.
 
 

KASUTAMISE ÜLDISED PIIRANGUD

Käesolevaga nõustute: 
 1. mitte levitada ühtegi Ettevõtte Kodulehe osa või osi mis tahes andmekandjal ilma meie eelneva kirjaliku loata;
 2. mitte kasutada juurdepääsu Kodulehel kättesaadavaks tehtud sisule mis tahes muude tehnoloogiate või vahendite abil, mis pole meie Kodulehe enda poolt pakutavad või selleks otstarbeks meie poolt otseselt määratletud vahendid;
 3. mitte muuta meie Kodulehe või selle sisu mis tahes osa;
 4. mitte vältida (või üritada vältida), tühistada või muul viisil segada Kodulehe julgeolekuga seotud funktsioone või funktsioone, mis (i) takistavad või piiravad mis tahes sisu kasutamist või kopeerimist või (ii) täidavad Kodulehe või selle sisu kasutamise piiranguid;
 5. mitte kasutada meie Kodulehte kommerts ja ärilistel eesmärkidel;
 6. mitte kopeerida, salvestada või levitada meie Kodulehe mis tahes sisu.

AUTORIÕIGUS JA MUUD INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSED

 1. Me oleme - kui mitte selgesõnaliselt märgitud teisiti - Kodulehel kogu olemasoleva teabe omanik või volitatud kasutaja, sealhulgas ilma piiranguteta: tekst, skriptid, pildid, graafika, graafilised kujutised, fotod, audio- ja videofailid ning interaktiivsed funktsioonid (edaspidi "Sisu"). Kogu Sisu on kas meie omand või litsentsi all ning nende suhtes kehtivad meie või meie litsentsiandjate autoriõigused, kaubamärgiõigused ja muud intellektuaalse omandi õigused. Kõik meie Kodulehel olevad kolmandate osapoolte kaubamärgid on nende vastavate omanike kaubamärgid.
 2. Sisu ei tohi ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta alla laadida, kopeerida, paljundada, levitada, edastada, kuvada, müüa, litsentseerida, muuta, ega muul moel kasutada avalikel või kaubanduslikel eesmärkidel. Jätame endale kõik õigused, mis ei ole Sisule või Sisus otseselt toodud.
 3. Autoriõiguste või mis tahes muu intellektuaalse omandi õiguste rikkumine, sealhulgas kolmandate isikute õigused, võib viia Teie suhtes tsiviil- või kriminaalmenetluseni.
 
 

VASTUTUS

 1. Pakume Teile kõige värskemat, õiget ja selgelt väljendatud teavet. Sellest hoolimata võivad teabes ilmneda tahtmatud vead. Me ei tunnista vastutust tüpograafiliste vigade eest ning meie Kodulehel sisalduva teabe täpsuse, täielikkuse ja õigeaegsuse eest.
 2. Meie Kodulehel avaldatud teave ja andmed võivad aeg-ajalt ilma ette teatamata muutuda. Meie Kodulehel kättesaadavad teenused, teave ja andmed on esitatud "nagu on" ilma igasuguse garantiita.
 3. Kui meie Kodulehel on lingid või viited kolmandate osapoolte Kodulehtedele, ei võta me endale mingit vastutust sellise lingitud Kodulehe kaudu kättesaadava teabe või sidevahendite ega lingitud Kodulehel sisalduvate mis tahes linkide eest. Kinnitame, et me ei pruugi jagada lingitud Kodulehel sisalduva kolmanda osapoole sisu ja / või arvamusi.
 4. Meie Kodulehe kasutamisega võtate endale kõik selle Kodulehe kasutamisega kaasnevad riskid, sealhulgas mis tahes oht Teie arvutile, tarkvarale või andmetele, mis on kahjustatud mis tahes viiruse, tarkvara või muu faili kaudu, mida võidakse edastada või aktiveerida läbi meie Kodulehel või läbi juurdepääsu sellele.
 5. Ettevõte ei vastuta mitte mingil juhul Ettevõtte Kodulehe ebaseadusliku kasutamise eest ega vastuta kolmandate isikute õiguste rikkumise eest.
 6. Välja arvatud kahjud, mis tulenevad meie kavatsusest või raske hooletuse tõttu, ei vastuta Ettevõte otsese, kaudse erilise, juhusliku kahju või tuleneva kahju eest, sealhulgas ilma piiranguteta - kasumi kaotamine, äriprotsesside katkestamine või tarkvara või elektrooniliste andmete rikkumine, mis tulenevad või on mingil moel seotud Ettevõtte Kodulehe kasutamisega.
 
 

ISIKUANDMED

Isiklike ja Ettevõttega seotud andmete puhul tuleb kohaldada Ettevõtte andmekaitsenõuded .
 
 

MUU

Ettevõttel on õigus neid tingimusi aeg-ajalt muuta.
 
 
© Spectrum Brands (UK) Ltd, 2018